Na naukę i doskonalenie techniki w sportach walki i nie tylko, najlepszym miejscem jest
Centrum Sportowe Bastion - jeden z najlepszych klubów BJJ i MMA w Polsce i Europie. Na zajęcia we wszystkich kategoriach wiekowych zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych.
Kliknij i przejdź do regulaminu!

Kadra trenerska Bastionu

Główny trener Bastionu Czarny Pas BJJ. Zawodnik startujący w Brazylijskim Jiu-Jitu, Submission Fighting i MMA. Wielokrotny Mistrz Polski BJJ i Submission Fighting. Zwycięzca Pucharu Polski Vale Tudo i wielu amatorskich i zawodowych walk MMA. Prowadzi treningi oraz zajmuje się sprawami organizacyjnymi.

Sławomir Szamota

Czarny pas BJJ, wielokrotny medalista zawodów BJJ, MMA, Grappling. Najlepszy Polski zawodnik MMA w kategorii 70 kg, walczący w USA, dwukrotny finalista turnieju Bellator oraz jego zwycięzca. Walczył w organizacji UFC.

Marcin Held

Instruktorka BJJ dla kobiet oraz doświadczona zawodniczka BJJ, Submission Wrestling, MMA. Wielokrotna medalistka zawodów BJJ, Submission Wrestling.

Martyna Czech

Czarny pas BJJ, doświadczony zawodnik BJJ i SW, reprezentant Polski w formule grappling. Wicemistrz Świata w formule grappling z 2010 roku. Zdobywca Mistrzostwa Europy w BJJ oraz kilkukrotnie Mistrzostwa Polski w BJJ i SW. Zwycięzca eliminacji do WorldPro w AbuDhabi.

Robert Trzcionka

Czarny pas BJJ Doświadczony instruktor z wieloletnim dośwadczeniem.

Patryk Ostrowski

Klub Bastion został założony w 1999 roku. W skład prowadzonych zajęć wchodzą: Brazylijskie Jiu-Jitsu, Submission, MMA, boks, crossfit oraz samoobrona. Szczycimy się osiągnięciami na szczeblu krajowym i europejskim. Bastion ma tytuł drużynowego mistrza Polski w Brazylijskim Jiu-Jitsu, a nasi zawodnicy to mistrzowie Polski i Europy w BJJ, Submission Wrestling i MMA.

Zawodnicy Bastionu

CENTRUM SPORTOWE BASTION REGULAMIN UCZESTNICZENIA W TRENINGACH I PRZEBYWANIA NA TERENIE CENTRUM SPORTOWEGO BASTION Informacje podstawowe Centrum Sportowe Bastion zwane dalej CS BASTION zajmuje się odpłatnym świadczeniem usług w zakresie ćwiczeń fizycznych, sportów walki, ćwiczeń rehabilitacyjnych, siłowych, kondycyjnych i innych usług związanych ze zdrowiem i aktywnością fizyczną, na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystkie zajęcia sportów/sztuk walki odbywają się w formie kursów rozpoczynajacych się od wrzesnia a kończących ostatniego dnia sierpnia. Właścicielem CS BASTION jest Sławomir Szamota. Kontakt: numer telefonu: (+ 48) 600 263 551; adres e-mail: csbastion@gmail.com Regulamin dostępny jest do wglądu bezpośrednio w CS BASTION oraz na stronie internetowej http://www.bastion.org.pl/ § 1 Postanowienia ogólne Regulamin Uczestnictwa w Treningach zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje wszystkich członków CS BASTION oraz osoby przebywające na terenie CENTRUM SPORTOWEGO BASTION. Członkami CS BASTION w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: wszyscy uczestnicy zajęć rekreacyjnych lub sportowych, organizatorzy zajęć, trenerzy, instruktorzy. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach sportów walki tylko przy oddanej i podpisanej przez opiekunów prawnych umowie na prowadzenie zajęć dla osób niepełnoletnich / dzieci w Centrum Sportowym Bastion i opłaceniu składki miesięcznej. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach na siłowni tylko przy oddanej i podpisanej przez opiekunów prawnych zgodzie na ćwiczenia w Centrum Sportowym Bastion i opłaceniu składki miesięcznej. Osoby, które uszkodziły lub zniszczyły mienie CENTRUM SPORTOWEGO BASTION są zobowiązane do pokrycia pełnych kosztów związanych z naprawą lub wymianą uszkodzonych / zniszczonych elementów. Zajęcia w CS BASTION odbywają się wg ustalanego harmonogramu publikowanego na stronie internetowej. W wyjątkowych sytuacjach CS BASTION ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora. O ile to możliwe informacja będzie dostępna na Facebooku i stronie internetowej lub przekazana telefonicznie. W imieniu osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (niepełnoletnich) działają przedstawiciele ustawowi tj. rodzice lub prawni opiekunowie (razem lub pojedynczo) – zwani dalej „opiekunami”. CS BASTION przyjmuje zapisy w siedzibie (ul. Borowa 128), telefonicznie lub e-mailowo. Osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do treningów w CS BASTION po podpisaniu umowy pomiędzy ich opiekunami a CS BASTION. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad: - przebywania osób na terenie CS BASTION - uczestniczenia osób w zajęciach zorganizowanych oraz treningach indywidualnych. § 2 Prawa i obowiązki członków, i osób przebywających na terenie CS BASTION. Członkowie i osoby przebywające na terenie CS BASTION zobowiązani są do: - przestrzegania regulaminu CS BASTION; - systematycznego wnoszenia opłat za zajęcia zgodnie z ustaleniami; - uczestniczenia w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem; - przestrzegania i wykonywania poleceń instruktorów; - powiadomienia instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć, a kontuzje wynikłe w trakcie zajęć niezwłocznie zgłosić instruktorowi; - dbania o dobre imię CS BASTION; - aktualizacji danych kontaktowych; - członkowie i osoby przebywające na terenie CS BASTION zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych osób na terenie CS BASTION. - na terenie CS BASTION nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. - osoby z chorobami z zakaźnymi skóry, ranami skóry oraz innymi chorobami zakaźnymi nie mogą brać udziału w żadynych treningach na terenie CS BASTION. - osobom ćwiczącym wydawane są kluczyki do szafki na ubrania. - kluczyk należy oddać na recepcję przed wyjściem z CS BASTION, zostawiając otwartą szafkę. - za wyniesienie kluczyka poza teren CS BASTION obowiązuje opłata – 20zł przy zwróceniu kluczyka do 1 dnia od zabrania go z CS BASTION, 50zł w przypadku nie oddania kluczyka w tym terminie. - zabrania się wnoszenia na teren CS BASTION rowerów, hulajnóg, deskorolek, itp. - członkowie SC BASTION otrzymują bezpłatnie karty imienne potrzebne do rejestrowania wejść i wydawania kluczyków. Duplikat karty kosztuje 10zł. § 3 Zasady obowiązujące w trakcie zajęć. - Na salę ćwiczeń można wejść tylko w w odpowiednim obuwiu zmiennym lub na boso (sporty walki) - Na zajęciach mogą przebywać tylko uczestnicy danej grupy oraz instruktor, pozostałe osoby tylko za pozwoleniem instruktora - W zajęciach grup zaawansowanych mogą brać udział wyłącznie osoby dopuszczone przez głównego trenera Bastionu. - Na siłowni pierwszeństwo ma grupa zorganizowana zgodnie z grafikiem zajęć CS Bastion lub ustaleniem właściciela CS Bastion. Pozostali użytkownicy siłowni muszą w tym czasie dostosować się do wymagań instruktora prowadzącego grupę - Osoby z chorobami z zakaźnymi skóry, ranami skóry oraz innymi chorobami zakaźnymi nie mogą brać udziału w żadynych zajęciach na terenie CS BASTION - Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę oraz do szatni ciepłych napojów oraz jedzenia - Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren CS BASTION - Na salach ćwiczeń obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych - Osoby przebywający na terenie CS BASTION zobowiązane są do zachowania czystości oraz poszanowania mienia CS BASTION - CS BASTION nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia - W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowienia decyzje w trakcie zajęć podejmuje instruktor, bądź właściciel CS BASTION - instruktor prowadzący zajęcia ma prawo usunąć z nich osobę, która narusza przepisy regulaminu, nie stosuje się do standardów zachowania w tego typu placówkach lub nie wykonuje poleceń instruktora. § 4 Płatności. 1 Z tytułu świadczenia usług przez CS BASTION uczestnik zajęć lub opiekun zobowiązany jest uiszczać na rzecz CS BASTION miesięczną opłatę za przynależność do CS BASTION zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej. 2 Uczestnik zajęć lub opiekun zobowiązany jest do ponoszenia całości kwoty, niezależnie od obecności na zajęciach. 3 Usunięcie z grupy i wykluczenie z zajęć nie powoduje konieczności zwrotu przez CS BASTION opłaty za zajęcia za miesiąc, w którym nastąpiło usunięcie lub wykluczenie. 4 Zajęcia, które przepadają bez winy CS BASTION, np. święta, awaria prądu, itp., nie będą odrabiane, a opłata nie będzie zwracana. § 5 Postanowienia końcowe. 1 W przypadku, gdy zajęcia nie odbyły się z winy CS BASTION, możliwe jest odrobienie zajęć w innym terminie. 2 CS BASTION ma prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. O dokonanych zmianach CS BASTION poinformuje uczestników oraz Opiekunów. KLAUZULA INFORMACYJNA Klauzula dotycząca przepisów związanych z RODO Stosownie do treści art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: RODO) niniejszym informuję, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sportowe Bastion Sławomir Szamota, adres: ul. Borowa 128, 43-100 Tychy, dane kontaktowe: nr tel: +48 600 263 551, adres e-mail: csbastion@gmail.com 2. Przekazane nam dane przetwarzane są w celach: - skontaktowania się z Państwem na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w przypadku zapisania się przez Pana/Panią lub dziecka na zajęcia w związku z koniecznością wywiązania się z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). - dbania o promocje działalności Administratora 3. Odbiorcą Pana/Pani danych lub danych Państwa dziecka mogą być podmioty stale współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej 4. Pana/Pani dane osobowe lub dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres: trwania nawiązanego stosunku, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa. 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych lub danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych jest związane z łączącym Państwa stosunkiem prawnym z administratorem (uczestnictwo w zajęciach) lub odbywa się w związku z koniecznością wywiązania się przez administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych. 6. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

Zdjęcia klubu